Platinum Obol of Poppity Poppy

From IdleOn MMO Wiki

Platinum Obol of Poppity Poppy is part of the Platinum Set.